piątek, 05 maj 2017 14:20

Regulamin rekrutacji

Napisał

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SANOKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami/.

●    Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

       Statut Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku

       Regulamin Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku

    11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.

 Zasady rekrutacji:

 1. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Sanoku.
 2. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku zamieszkujący w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
 3. W przypadku, kiedy Internat dysponuje wolnymi miejscami, w dalszej kolejności przyjmowani są uczniowie ze szkół, które nie posiadają internatów, mieszkający w poprzednim roku szkolnym. 
 4. W następnej kolejności kandydaci do klas pierwszych z innych szkół średnich prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, które nie posiadają własnych internatów. O przyjęciu decyduje liczba - uzyskanych punktów, wg Tabeli 1 (patrz poniżej)
 5. Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają mieszkańcy internatu (uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku), którzy w określonym czasie dostarczyli deklarację kontynuacji zamieszkania w internacie i uzyskali ocenę z zachowania w internacie co najmniej poprawną.
 6. Uczniowie innych szkół wyrażający chęć kontynuowania zamieszkania w placówce podlegają rekrutacji w każdym roku szkolnym na zasadach ogólnych.
 7. Uczniom innych szkół ponadpodstawowych miejsce w internacie przyznawane jest tylko na jeden rok szkolny.
 8. Wychowankowie mieszkający w ubiegłym roku szkolnym, nie będący uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie w określonym terminie. Niezłożenie wniosku w terminie będzie skutkować nieprzyjęciem do internatu. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodziców kandydata. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w Internacie lub sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.
 9. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. O przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku na podstawie złożonego wniosku.
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń – data złożenia wniosku.
 11. W szczególnych przypadkach do internatu mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali w Sanoku.
 12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych i społecznych do zamieszkania w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zgodnie z orzeczeniem)
 13. Uczeń przyjęty do internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać tę informację do Internatu lub  sekretariatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.
 14. Druki dokumentów dostępne są na stronie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Komisja rekrutacyjna 

 1. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez Dyrektora Szkoły, Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest wicedyrektor szkoły.

Informacje dodatkowe

 1. Wychowankowie, którzy w trakcie poprzedniego roku szkolnego dobrowolnie zrezygnowali z zamieszkania podlegają pełnej procedurze rekrutacyjnej i mogą w kolejnym roku szkolnym nie uzyskać miejsca w internacie.
 2. Wychowankowie, którzy karnie zostali usunięci z internatu podlegają ponownej pełnej rekrutacji na zasadach ogólnych i są zobowiązani złożyć wnioski o przyjęcie.
 3. Uczniowie, którzy otrzymali miejsce w internacie w wyniku wprowadzenia Komisji Rekrutacyjnej w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach rekrutacyjnych tracą je.

Procedura odwoławcza:

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej po 25 sierpnia 2021 roku.

INFORMACJE DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie ZS nr 2 w Sanoku. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZS nr 2 w Sanoku. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są ubiegłoroczni wychowankowie ze szkół, które nie posiadają internatów. Następnie kandydaci do klas pierwszych z innych szkół średnich prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sanoku nie posiadających swojego internatu. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli 1. 

W kolejnych latach wychowanek internatu będący uczniem ZS nr 2 w Sanoku składa jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie (druk - Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie). Wychowankowie będący uczniami innych szkół składają ponownie wniosek o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek o przyjęcie do internatu).

Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku

Tabela I

1.

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci.

10 p.

2.

Kandydat jest niepełnosprawny.

10 p.

3.

Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest niepełnosprawne.

10 p.

4.

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność.

10 p.

5.

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca.

10 p.

6.

Kandydat objęty pieczą zastępczą.

10 p. 

II.    Kryteria dodatkowe

1.

Kandydat jest uczniem klasy I.

  4 p.

2.

Kandydatowi będącemu wychowankiem internatu w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie, przyznaje się dodatkowe punkty według następującej skali:

 

 

- zachowanie wzorowe

15 p.

 

- zachowanie bardzo dobre

10 p.

 

- zachowanie dobre

  7 p.

 

- zachowanie poprawne

  5 p.

 

- zachowanie nieodpowiednie lub naganne

  0 p.

3.

Rodzeństwo kandydata korzysta z placówki, o której mowa

  2 p.

4.

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły, tj. odległość szkoły od miejsca zamieszkania lub/i brak środków komunikacji publicznej:

 

- poniżej 50 km;

  3 p.

- powyżej 50 km;

  5 p.

- brak bezpośredniego połączenia.

  4 p.

5.

Kandydat, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem z bieżącego roku szkolnego.

  5 p.

6.

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach, lub w zakresie aktywności społecznej

  4 p.

Terminy składania dokumentów i przeprowadzenia rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku na rok szkolny 2021/2022  

1.

Składanie wniosków i deklaracji przez młodzież mieszkającą w internacie w latach ubiegłych

10-31 maja 2021 r.

2.

Składanie wniosków przez kandydatów do klas pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych ZS nr 2

01 czerwca – 21 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

3.

Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez nowych kandydatów

(niepotwierdzenie woli zamieszkania nowego kandydata  w internacie, w podanym terminie skutkuje tym, iż kandydat ten nie będzie brany pod uwagę przy rekrutacji)

22 – 27 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

02 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

Wnioski i deklaracje złożone przed lub po dacie składania tych dokumentów będą odrzucane.

Listy kandydatów dostępne będą w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem.

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podaną stronę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wniosek złożony drogą elektroniczną uznaje się za złożony po otrzymaniu informacji zwrotnej z adresu  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o treści: „Wniosek został przyjęty”.

 Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, kontynuujący naukę w szkole składają uzupełnioną deklarację, którą przynoszą do Internatu, bądź przesyłają drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Czytany 2853 razy Ostatnio zmieniany piątek, 23 kwiecień 2021 06:09
Więcej w tej kategorii: « Formy pracy Kontakt »