piątek, 05 maj 2017 14:20

Regulamin

Napisał

Regulamin Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 14.12.2016 r., Praw oświatowe (Dz.  U.  z 2017r., poz.  59 i 949).

2.      Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 26.01.1982 r., (Dz. U. z 22.06.2017 r., poz. 1189
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela).

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2017., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017, poz.59).

4.      Statut Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1.      Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół średnich powiatu sanockiego, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Internat jest integralną częścią szkoły.

2.      Internat Zespołu Szkół nr 2 jest internatem koedukacyjnym. Do Internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.

3.      Internat jest czynny od niedzieli, od godziny 18.00, do piątku od godziny 17.00.
W dniach świątecznych (ustawowo wolnych) mieszkańcy mogą przyjeżdżać do Internatu od godziny 6.00 dnia następnego.

4.      Opiekę nocną, w godzinach od 22.00 do 6.00, sprawują wychowawcy, według grafiku dyżurów.

5.      Na terenie Internatu istnieje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków i środków psychoaktywnych oraz ich rozprowadzania.

6.      Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie prywatne pozostawione w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych.

7.      Niezwłocznie po przyjęciu do Internatu należy dopełnić formalności związanych
z zameldowaniem poprzez dostarczenie do wychowawców odpisu skróconego aktu urodzenia lub dowodu osobistego.

 

 

§2. Zadania Internatu

 

1.      Internat zapewnia wychowankom opiekę, całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie.

2.      Zapewnia bezpieczeństwo, właściwe warunki sanitarno- higieniczne i dba o zdrowie fizyczne wychowanków.

3.      Zapewnia optymalne warunki do nauki oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

4.      Upowszechnia i organizuje pozytywne formy spędzania wolnego czasu.

5.      Wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych
i gospodarczych, rozwija samodzielność i samorządność.

6.      Wychowuje do wartości poprzez kształtowaniu postaw prospołecznych, proekologicznych, proeuropejskich, patriotycznych.

7.      Współdziała ze szkołą, rodzicami wychowanków (prawnymi opiekunami), instytucjami i placówkami ze środowiska lokalnego.

 

§3. Organizacja pracy w Internacie

 

1.      Pracą Internatu kieruje wicedyrektor Zespołu.

2.      Organami Internatu są:

·         wicedyrektor,

·         Rada Wychowawców Internatu,

·         Samorząd Internatu.

3.      Przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu jest wicedyrektor Zespołu, członkami - pracownicy pedagogiczni. Radę Wychowawców Internatu tworzą wychowawcy i wicedyrektor. Jest ona organem powoływanym do opracowywania planów pracy i opiniowania całokształtu działań opiekuńczo-wychowawczych.

4.      Do zadań Rady Wychowawczej Internatu należy w szczególności:

·         inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

·         opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo – wychowawczej,

·         stwarzanie przyjaznej atmosfery wychowankom ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

·         dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo - wychowawczej
i gospodarczej internatu, ustalenie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu tej działalności,

·         podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom.

5.      Na zebrania Rady Wychowawców Internatu mogą być zaproszeni inni pracownicy szkoły, a także przedstawiciele Samorządu Internatu.

6.      Wychowawcy są pracownikami pedagogicznymi szkoły i bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2.

7.      Wychowawcy pracują w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej
i inne dokumenty funkcjonujące w szkole.

8.      Zadania wychowawców Internatu określone są w Statucie Zespołu Szkół nr 2
w Sanoku i w przydziałach obowiązków.

9.      W uzasadnionych przypadkach wychowawca, w obecności wychowanka lub drugiego wychowawcy, upoważniony jest do kontroli zawartości szafek, biurek, szaf, tapczanów itp. w pokojach mieszkańców.

10.  Samorząd Internatu pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Do zadań Samorządu Internatu należy:

·         współudział w tworzeniu planu pracy Internatu,

·         koordynowanie samorządnej działalności w grupach,

·         inicjowanie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej.

·         wybór opiekuna Samorządu.

11.  W ramach Samorządu Internatu pracują następujące sekcje:

·         artystyczna,

·         sportowa,

·         informatyczna,

·         porządkowa,

·         i inne, tworzone w miarę potrzeb.

12.  Wychowankowie w Internacie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi bezpośrednio opiekują się wychowawcy.

13.  Opiekę nad grupą wychowawczą sprawują przede wszystkim wychowawcy przypisani do danej grupy i w dalszej kolejności inni wychowawcy Internatu.

14.  Rozkład dnia i tygodnia uwzględnia czas na naukę, prace na rzecz Internatu
i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.

15.  Do realizacji celów i zadań opiekuńczo-wychowawczych Internat posiada:

·         świetlicę ze sprzętem audiowizualnym i komputerowym,

·         aneksy kuchenne,

·         pokoje cichej nauki,

·         pokoje mieszkalne,

·         łazienki z sanitariatami,

·         izolatkę,

·         stołówkę.

Ponadto, młodzież pod opieką wychowawców, może korzystać z boiska przyszkolnego, sali gimnastycznej oraz auli szkolnej. Korzystanie z siłowni szkolnej jest możliwe jedynie pod opieka nauczyciela wychowania fizycznego. Korzystanie
z siłowni na terenie miasta Sanoka jest możliwe po dostarczeniu wychowawcom pisemnej zgody rodziców /prawnych opiekunów.

16.  W przypadku nagłych zachorowań, stanach zagrażających życiu lub zdrowiu wzywane jest pogotowie ratunkowe oraz powiadamiani są telefonicznie rodzice / prawni opiekunowie, z prośbą o natychmiastowy przyjazd do wskazanej placówki medycznej.

17.  W przypadku stwierdzenia u wychowanka złego samopoczucia wskazującego na chorobę rodzice /prawni opiekunowie powiadamiani są telefonicznie o konieczności zabrania dziecka do domu.

18.  W przypadku choroby wychowanek powinien leczyć się w domu.

19.  Wychowawcy mogą podawać wychowankom leki tzw. niereceptowe, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców /prawnych opiekunów.

20.  W Internacie prowadzi się dokumentację formalną i nieformalną.

Dokumentacja formalna obejmuje:

·         roczny plan pracy Internatu,

·         Księgę Protokołów Rady Wychowawców Internatu,

·         Księgę Ewidencji mieszkańców,

·         Księgę Meldunkową,

·         dzienniki elektroniczne zajęć pracy wychowawczej.

Dokumentacja nieformalna obejmuje:

·         książkę wyjść wychowanków,

·         karty informacyjne wychowanków,

·         ewidencję podawanych leków.

 

§4. Płatności:

 

1.      Zakwaterowanie w Internacie jest odpłatne. Warunki pobierania opłat za zakwaterowanie oraz ich wysokość są ustalane corocznie przez Dyrektora Szkoły
w porozumieniu z Organem Prowadzącym i podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2.      Wyżywienie w stołówce Internatu jest płatne. Koszt wyżywienia miesięcznego jest iloczynem dni zajęć szkolnych i stawki dziennej wyżywienia. Jego wysokość jest ustalana corocznie przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym
i podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

3.      Płatności za zakwaterowanie i wyżywienie, należy dokonywać na podane konto bankowe do 10 dnia każdego miesiąca.

4.      W przypadku nie wniesienia opłaty za dwa kolejne miesiące Dyrektor zespołu ma prawo do skreślenia wychowanka z listy wychowanków internatupo uprzednim wezwaniu do zapłaty, jeżeli ta nie zostanie uiszczona w ciągu 14 dni od daty doręczenia wezwania.

5.      W szczególnych przypadkach losowych rodzice /prawni opiekunowie ucznia mają prawo zwrócić się do Dyrektora zespołu z podaniem o przełożenie płatności na inny termin. Podanie należy złożyć nie później niż trzy dni przed upływem ostatecznego terminu uiszczenia opłaty.

6.      W przypadku rezygnacji ucznia z pobytu w internacie w trakcie roku szkolnego opłata za zakwaterowanie ustalona w wysokości miesięcznej jest pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc zamieszkiwania ucznia w internacie.

7.      Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za zakwaterowanie w internacie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

8.      Jako zabezpieczenie środków na pokrycie ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez wychowanków, w momencie zakwaterowania pobiera się jednorazową opłatę zwrotną (kaucję). Wysokość kaucji jest ustalana corocznie przez dyrektora ZS2
w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

9.       W/w kaucja odprowadzana jest na rachunek depozytów Zespołu Szkół nr 2
w Sanoku.

10.  Wychowankowie internatu corocznie rozliczają się z  zamieszkiwanych przez siebie pokojów przed komisją w składzie: wicedyrektor oraz dwóch wychowawców internatu. W pracach komisji w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć rodzice /prawni opiekunowie. W przypadku stwierdzenia zniszczeń komisja ustala koszt ich naprawy, który jest potrącany z wniesionej przez wychowanka kaucji.
W momencie wykwaterowania z internatu, po stwierdzeniu braku zniszczeń przez komisję kaucja jest zwracana pełnoletnim wychowankom/rodzicom/prawnym opiekunom na rachunek bankowy przez nich wskazany.

11.  W przypadku zniszczeń, których koszt naprawy przewyższa wysokość wniesionej przez wychowanka kaucji pełnoletni wychowanek/rodzic/opiekun prawny ponosi pełny koszt naprawienia szkody, o czym jest informowany przez wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku na piśmie.

 

 

§5. Prawa wychowanka Internatu

 

Wychowanek ma prawo do:

·         miejsca w pokoju mieszkalnym,

·         korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie oraz do opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności,

·         korzystania z pomieszczeń ogólnych, urządzeń internackich i wyposażenia przeznaczonego dla młodzieży,

·         otrzymywania całodziennego wyżywienia za odpłatnością według stawek, norm żywieniowych  higienicznych,

·      do odpisów z wyżywienia w razie choroby lub uzasadnionego wyjazdu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wychowawcom,nie później niż do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność wychowanka w placówce. Niewykorzystane bloczki wychowanek zobowiązany jest oddać do wychowawców lub do administracji najpóźniej do dnia 5 każdego miesiąca, po tym terminie odpisy
i odliczenia nie będą uwzględnione.

·         udziału w zajęciach organizowanych przez Internat,

·         wybierania i odwoływania władz Samorządu Internatu,

·         współokreślania całorocznych planów pracy Samorządu Internatu,

·         uczestnictwa w życiu społecznym Internatu i szkoły, kołach zainteresowań, klubach sportowych itp.,

·         odwiedzin w pokojach w obrębie Internatu do godziny 21.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wychowawcom,

·     przyjmowania odwiedzin członków rodziny i znajomych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wychowawcom i przy zachowaniu odpowiednich przepisów porządkowych co do miejsca i czasu spotkania,

·         wyjazdów z Internatu na okres dni wolnych (weekendy i święta) oraz w dniach nauki, po uprzednim uzyskaniu przez wychowawcę informacji od rodziców (prawnych opiekunów),

·         korzystania w nauce własnej z pomocy środków audiowizualnych
i multimedialnych będących w dyspozycji Internatu,

·         posiadania własnego laptopa lub komputera na odpowiedzialność własną
i rodziców,

·         korzystania z prywatnych laptopów i innych urządzeń komunikacyjnych do godziny 22.00,

·         uczestniczenia w praktykach religijnych,

·         zgłaszania własnych inicjatyw z zakresu organizacji wypoczynku i rozrywki na terenie placówki lub poza nią.

 

§6. Obowiązki wychowanka Internatu

 

Wychowanek Internatu jest obowiązany do:

·         przestrzegania obowiązujących w Internacie zasad współżycia społecznego,

·         przestrzegania obowiązującego w Internacie rozkładu dnia,

·         poszanowania mienia Internatu (w przypadku umyślnego zniszczenia sprzętu lub urządzeń będących na stanie Internatu wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną. Termin i sposób naprawienia lub poniesienie kosztów materialnych za szkody określa Dyrektor szkoły,

·         zgłaszania wychowawcy zauważonych przypadków kradzieży, niszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu ogółu,

·   dokonywania terminowych opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie,

·         utrzymywania czystości i porządku w pokojach mieszkalnych oraz
w pomieszczeniach wspólnych w Internacie (przed wyjściem na zajęcia szkolne lub warsztatowe pościelić tapczany, wyrzucić śmieci, wyłączyć sprzęt elektroniczny z sieci),

·         systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i warsztatowych,

·         codziennego opuszczania Internatu w godzinach przewidzianych rozkładem zajęć szkolnych i warsztatowych oraz zamykania i pozostawiania klucza od pokoju w gabinecie wychowawców,

·         każdorazowego zgłaszania wyjść i powrotów do Internatu wychowawcom
w godzinach popołudniowych, tj. po godzinie 18.00 w formie obowiązkowego wpisu w tzw. zeszycie wyjść,

·         obowiązkowej obecności w Internacie w godzinach nauki własnej, tj. od 16.00 do 18.00 (nieobecność na nauce własnej usprawiedliwia: wyjście na zajęcia dodatkowe, kursy, korepetycje, treningi, zajęcia sportowe, do szkoły muzycznej, nagłe przypadki - wszystkie potwierdzone telefonicznie lub pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów,             

·     obowiązkowej obecności we własnym w pokoju od godziny 21.00 (w wyjątkowych sytuacjach po godzinie 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez rodziców  /prawnych opiekunów,

·     zgłaszania wychowawcom wypadku lub choroby własnej, jak również kolegów i koleżanek,

·         dbania o wysoki poziom swojej kultury osobistej,

·     odnoszenia się z szacunkiem do pracowników Internatu i szkoły oraz do rówieśników,

·         posiadania obuwia zmiennego,

·         przestrzegania kultury języka.

 

 

§7. Zakazy

 

1.   Spożywanie, wnoszenie i posiadanie napojów alkoholowych oraz powrót do placówki pod wpływem alkoholu.

2.    Posiadanie, przyjmowanie i rozpowszechnianie narkotyków oraz innych środków odurzających i powrót pod ich wpływem do placówki.

3.  Palenia papierosów i e-papierosów oraz ich rozprowadzania na terenie Internatu.
W przypadku stwierdzenia posiadania papierosów lub e- papierosa wychowanek jest zobowiązany do oddania ich do depozytu wychowawcy, który przy najbliższej okazji przekaże go rodzicowi. W przypadku odmowy wydania wychowanek otrzymuje naganę Dyrektora, bez zastosowania gradacji kar, a o sprawie powiadamiani są rodzice, telefonicznie lub pisemnie.

4.      Przywłaszczanie cudzego mienia.

5.      Manipulowania przy przewodach elektrycznych, internetowych, wodociągowych itp.

6.  Przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki oraz sprzętów kuchennych
z aneksu kuchennego (czajników, opiekaczy itp.) oraz posiadania własnych urządzeń elektrycznych typu czajniki, tostery itp.

7.      Samowolnego mocowania dekoracji na ścianach oraz malowania, rysowania, naklejania na ścianach, drzwiach oraz sprzęcie będącym na wyposażeniu pokoju.

8.      Umyślnego niszczenia wyposażenia Internatu.

9.   Przyjmowania gości w pokojach bez zgody i wiedzy wychowawcy oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych.

10.  Przebywania w czasie zajęć szkolnych i warsztatowych na terenie Internatu.

11.  Przyjmowania odwiedzin bez zgody wychowawców w czasie trwania zajęć lekcyjnych i warsztatowych.

12.  Eksponowania przedmiotów reklamujących napoje alkoholowe, używki oraz wulgarne treści.

 

 

 

§8. Wyróżnienia i nagrody

1.      W Internacie stosuje się następujące formy wyróżniania i nagradzania:

·    wyróżnienie wychowanka przez wychowawcę lub wicedyrektora w rozmowie indywidualnej,

·      pochwała wychowanka przez wychowawcę lub wicedyrektora wobec grupy, wpisanie pochwały do dziennika grupy,

·   wyróżnienie wychowanka przez wicedyrektora, wysłanie listu pochwalnego do szkoły i rodziców (prawnych opiekunów).

2.      Nagroda może być przyznana za:

·         pracę społeczną w Internacie,

·         wzorowe sprawowanie i właściwy stosunek do nauki,

·         wysoką kulturę osobistą,

·         pomoc koleżeńską.

 

 

§9. Kary

 

1.      Niewłaściwe postępowanie wychowanka na terenie Internatu powoduje następujące konsekwencje:

·         upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika grupy,

·     upomnienie ustne wicedyrektora, powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i szkoły do której uczęszcza wychowanek,

·         nagana wicedyrektora z wpisem do dziennika grupy,

·         nagana wicedyrektora z zagrożeniem wydalenia z Internatu,

·         wydalenie z Internatu.

2.      Kara może być przyznana za:

·         nieprzestrzeganie poleceń i zarządzeń wychowawców Internatu,

·         nieprzestrzeganie regulaminu Internatu.

·łamanie elementarnych zasad współżycia społecznego, np. nieprzestrzeganie ciszy nocnej.

3.      W sytuacjach rażąco naruszających Regulamin Internatu (np. kradzież, pobicie, powrót do placówki pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spożywanie lub przechowywanie na terenie Internatu alkoholu, narkotyków, środków odurzających) wychowanek jest usuwany z Internatu w trybie natychmiastowym, bez zastosowania gradacji kar.

4.      Wychowanek, który rokuje poprawę, pozostaje w Internacie pod warunkiem uprzedniego spisania kontraktu w wychowawcą. W przypadku stwierdzenie naruszenia warunków kontraktu, wychowanek usuwany jest z placówki w trybie natychmiastowym bez możliwości odwołania.

5.      Od decyzji o skreśleniu z listy mieszkańców Internatu, w innych przypadkach wychowanek może się odwołać do Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, zgodnie
z
§80 ust.6 Statutu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.

6.      Kary sumują się według gradacji kar: np. palenie - 1 kara,  bałagan w pokoju - 2 kara.

 

 

 

 

 

 

Czytany 1469 razy Ostatnio zmieniany piątek, 06 grudzień 2019 15:02
Więcej w tej kategorii: « Formy pracy Kontakt »