piątek, 05 maj 2017 14:20

Regulamin rekrutacji

Napisał

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. GRZEGORZA Z SANOKA

W SANOKU 

 

Podstawa prawna:

 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami/. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

• Zarządzenie nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. i zmianą dnia 1 lutego 2018 r. Zarządzenia nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

• Statut Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku. 

 

§ 1

Terminy i Zasady rekrutacji

 

1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 15 maja 2020 r. i trwa do 30 lipca 2020 r.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodzica kandydata lub na podstawie wniosku kandydata pełnoletniego. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie szkoły lub u wychowawców internatu: 

 

a) wychowankowie internatu do 15 maja 2020 r. składają podanie o przyjęcie do internatu na kolejny rok szkolny. W tym przypadku komisja dodatkowo bierze pod uwagę opinię zespołu wychowawczego internatu dotyczącą dotychczasowego zachowania ucznia w placówce.

b) uczniowie, którzy chcą zamieszkać w nowym roku szkolnym składają podanie o przyjęcie do internatu do  30 czerwca 2020 r. - pierwszy termin; jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji, do 30 lipca 2020 r.– drugi termin.

c) przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.

 

3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły, Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest wicedyrektor Szkoły.

4. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr2 w Sanoku w dniu 5-7 lipca 2020 r. oraz w dniu 5 sierpnia 2020 r. ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

5. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są: 

 

a) warunkiem przyjęcia kandydata do internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku jest pobieranie nauki w szkole mieszczącej się na terenie powiatu sanockiego,

b) ustala się dla każdego kryterium, o którym mowa w art. 145 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. liczbę 10 punktów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1),

c) ustala się dodatkowe kryteria naboru organu prowadzącego internat wraz z ilością punktów, obowiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do placówki (załącznik nr 2),

d) w szczególnych przypadkach do internatu mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali w Sanoku i okolicach.

 

6. O kolejności przyjęcia do internatu decyduje liczba uzyskanych punktów, wg kryteriów punktowych (załącznik nr 1 i 2).

7. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony: zs2.sanok.pl – w zakładce: Internat ZS2 (rekrutacja).

 

§ 2

Procedura odwoławcza

 

1. Rodzic/opiekun kandydata lub pełnoletni kandydat, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Załącznik nr 1

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania przyjmuje się kandydatów spełniających łącznie kryteria określone w art.145 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r poz. 59).

 

1. W przypadku kandydata niepełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

2. W przypadku kandydata pełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

w/w. kryteriom przyznaje się jednakową wartość – 10 pkt

 

Załącznik nr 2

 

Ustala się dodatkowe kryteria naboru organu prowadzącego internat wraz z liczbą punktów, obowiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do placówki:

1. Kandydat jest uczniem Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku – 4 pkt

2. Rodzeństwo kandydata korzysta z placówki, o której mowa – 2 pkt

3. Kandydat mieszka daleko od szkoły, lub ma trudny dojazd do szkoły – 3 pkt 

4. Kandydat jest uczniem klasy pierwszej – 2 pkt

 


Czytany 2499 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 czerwiec 2020 09:34
Więcej w tej kategorii: « Formy pracy Kontakt »