Pozycje stałe (10)

poniedziałek, 10 maj 2021 15:25

Wniosek o przyjęcie do internatu

Napisała
czwartek, 22 kwiecień 2021 15:30

Wniosek o przyjęcie do internatu

Napisała
wtorek, 20 kwiecień 2021 16:34

Deklaracja

Napisała

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWAW OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Internatu przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku

Aktualizacja na dzień 31 sierpnia 2020 r.

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

1.        Internat przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Organu prowadzącego Szkołę Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

2.        Osoby z zewnątrz na terenie internatu:

·          Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;

·          w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;

·          do budynku internatu mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

·          osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na pierwszym piętrze w części korytarza prowadzącej do  pokoju wychowawców w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą wicedyrektora szkoły.

3.        Do internatu nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

4.        Po wejściu do internatu należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

5.        Wychowankowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

6.        Termometr do pomiaru temperatury znajduje się w pokoju wychowawców na pierwszym piętrze.

7.        Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie na to przeznaczonych i opisanych pojemników-koszy wyposażonych w worek, znajdujących się przy wejściach do internatu.

8.        Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.


§ 2

Kwaterunek wychowanków:

 

1.  Wychowankowie, w tym pełnoletni powinni przyjechać do Internatu ZS2 pod opieką rodziców/       prawnych opiekunów w celu dopełnienia formalności i uzupełnienia dokumentacji.

2.  Wskazany jest dojazd transportem własnym, bez korzystania ze środków transportu publicznego.

3. Na teren Internatu ZS2 wychowankowie wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi wychodzą wejściem od strony boiska ORLIK.

4.  Rodzice/ opiekunowie prawni nie wchodzą na teren Internatu ZS2, poza korytarzem na pierwszym piętrze (tam otrzymają w wyznaczonym miejscu do wypełnienia stosowną dokumentację)

5. Bezpośrednio po wejściu na teren szkoły wszyscy mają obowiązek dezynfekcji rąk w miejscu do tego wyznaczonym oraz założyć maseczkę ochronną.

6. W czasie pobytu na terenie placówki należy zachować dystans w odległości 1,5 metra

7. Rodzice oraz wychowankowie podpisują zobowiązanie do przestrzegania zapisów dokumentu:
                                        PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWAW OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIEInternatu przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku

§ 3

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

1.        Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

- ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz uczniami,

- zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

- stosować środki ochrony osobistej.

1.        Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

2.        Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

3.        Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

4.        Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie             i dezynfekcję, m.in.:

- przed rozpoczęciem pracy,

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

- po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

- po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

- po skorzystaniu z toalety,

- po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

- po jedzeniu, piciu.

5.        Uczniowie przed wejściem do stołówki dezynfekują ręce.

6.        Uczniowie poruszając się po stołówce używają maseczek lub przyłbic. Maseczkę lub przyłbicę można zdjąć po zajęciu miejsca przy stoliku.

7.        Pracownicy stołówki, po opuszczeniu stolika przez uczniów dezynfekują stoły oraz krzesła               i pozostawiają na stole informację z napisem „zdezynfekowano”.

8.        Uczniowie na stołówce mogą zajmować miejsca tylko przy stolikach na których znajduje się informacja „zdezynfekowano”.

9.        Przy wspólnym stoliku mogą spożywać posiłki tylko uczniowie tej samej klasy lub zamieszkujący ten sam pokój w internacie.

10.      Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki uczniowie odbierają pojedynczo.

11.      Dodatki takie jak  np. cukier, sztućce, wazoniki, serwetki nie mogą znajdować się na sali jadalnej. Są one wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie ma samoobsługi. Dania i produkty są wydawane przez obsługę stołówki.

12.      Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.

13.      Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni      z wykorzystaniem środków myjących.§ 4

Pobyt w internacie – informacje dla rodziców i wychowanków

1.        Do internatu może uczęszczać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2.        Do internatu mogą przychodzić wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i zinternatu oraz na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe wychowankowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.        Rodzice i opiekunowie wychowanków mogą wchodzić do internatu w tylko w uzasadnionych przypadkach, dotyczy to tylko korytarza na parterze szkoły i pierwszym piętrze w części między wejściem do budynku od strony Orlika, a pokojem wychowawców na pierwszym piętrze, zachowując zasady:

·          dystansu od innych osób znajdujących się w szkolemin. 1,5 m,

·          rodzice i opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.        Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice/opiekunowie ucznia przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

5.        Jeżeli pracownik internatu zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym wyznaczonym do tego celu miejscu ( izolatorium- sala nr 104 na pierwszym piętrze),zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze internatu (rekomendowany własny środek transportu).

6.        Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do internatu należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7.        Wychowankowie mają  obowiązek posiadania własnych rzeczy niezbędnych do funkcjonowania w szkole i internacie oraz przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

8.        Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,

9.        Zaleca się korzystanie przez wychowanków z boiska ORLIK oraz pobytu na świeżym powietrzu

 na terenie internatu.

10.      Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy wychowankówze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby ci wychowankowie nie udostępnialitych przedmiotów innym, natomiast opiekunowie lub sami wychowankowiepowinni zadbać o regularne czyszczenie tych  rzeczy.

11.      Uczniowie, wychowawcy i pracownicy internatuna korytarzach, w toaletach, oraz innych częściach wspólnych budynku internatu (z wyłączeniem pokoi mieszkalnych) używają maseczek lub przyłbic jeśli niemożliwe jest utrzymanie  dystansu społecznego wynoszącego 1,5 metr.

12.      Ogranicza się opuszczanie swojego pokoju i korzystania z przestrzeni wspólnych budynku do niezbędnego minimum. .

13.      Ogranicza się kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie Internatu ZS2, nie wolno przebywać w innych pokojach niż własny.

14.      Na terenie Internatu ZS2 obowiązuje zakaz odwiedzin osób postronnych (oprócz rodziców/opiekunów) do odwołania

15.      Ze świetlicy można korzystać jedyne za zgodą wychowawców i w grupach nie większych, niż 6 osób przy zachowaniu bezpiecznej 1,5 m odległości. Wszystkie osoby przebywające w świetlicy, jeśli nie mieszkają w tym samym pokoju są zobowiązane do noszenia maseczki lub przyłbicy  . Wyznaczony wychowanek/wychowankowie sprzątają i dezynfekują pomieszczenie po jego opuszczeniu.

16.      W przypadku korzystania z aneksów kuchennych i pokoju do nauki cichej obowiązkowo należy zostawić po sobie porządek i zdezynfekować używane powierzchnie środkami do tego przeznaczonymi.

17.      W pokojach można korzystać z artykułów spożywczych nie wymagających przechowywania w lodówce. Nie należy spożywać produktów ze wspólnych opakowań, ani pojemników ani częstować nimi współlokatorów.

18.      Korzystając z lodówki w aneksie kuchennym należy: używać do przechowywania opakowań szczelnych, jednorazowych, podpisać opakowania, a w piątek lub w dniu poprzedzającym dłuższą niż jeden dzień przerwę od zajęć szkolnych bezwzględnie zabrać wszelkie produkty.

19.      W łazienkach i toaletach jednorazowo może przebywać nie więcej, niż 3 osoby z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 metra.

20.     W miarę możliwości przez cały okres pobytu należy korzystać z tych samych sanitariatów (umywalek, prysznica i kabiny toaletowej).

21.     Wychowanek sprząta pomieszczenie sanitarne i inne pomieszczenia wspólne po każdorazowym użyciu. Jest to monitorowane przez wychowawców oraz wicedyrektora szkoły.

 

 

 


§ 5Pobyt w internacie– informacje dla wychowawców i pracowników administracyjno-obsługowych

1.        Pracownicy internatu powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, wychowanków i innych pracowników przed zarażeniem.

2.        Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące).

3.        Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami i interesantami na terenie internatu z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.

4.        Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa

5.        Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

6.        Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania wicedyrektora o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wychowanków oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

7.        Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 

8.        Wychowawca zobowiązany jest zwracać uwagę wychowankomna konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do internatu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

9.        W razie wystąpienia niepokojących objawów wychowawca może zmierzyć uczniowi temperaturę.

 

10.      Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz wychowawcami.

 

11.      Zaleca się:

·          utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

·          dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,

·          dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

·          dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie w razie potrzeby,

12.      Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak abywychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

13.      Do obowiązków personelu obsługi należy także:

·          sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do internatu oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

·          napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

·          wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

 

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u wychowanka

1.        Jeżeli rodzice wychowanka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do internatu.

2.        O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3.        Wychowawca, który zauważył u ucznia oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia  wicedyrektora.

4.        W internacie jest przygotowane pomieszczenie (pokój nr ), tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w internacie oznaki chorobowe.

5.        Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6.        W izolatorium wychowanek przebywa pod opieką wychowawcy z zapewnieniem minimum 2metrów odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzymuszą jak najszybciej odebrać dziecko zinternatu.

7.        O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Sanoku oraz organ prowadzący szkołę.

8.        Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników internatu.

9.        Obszar, w którym przebywał i poruszał się wychowanek należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10.      Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika internatu

1.        Pracownik przebywający w domu w  razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

2.        Pracownik o niepokojących objawachpowinien niezwłocznie powiadomićdyrektora internatuiskontaktowaćsięzestacjąsanitarno – epidemiologiczną,oddziałemzakaźnymszpitala,awraziepogarszającegosięstanuzdrowia zadzwonićnapogotowiepodnumer999lub 112.

3.        Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

4.        Dyrektor internatu powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

5.        W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

6.        Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

7.        Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

8.        Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9.        Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10.      O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 8

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy wychowanek lub pracownik Internatu przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędnydowykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§9

Postanowienia końcowe

1.        Procedura wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r.i obowiązuje do odwołania.

2.        Procedura może być modyfikowana.

3.        Procedurazostanieopublikowananastronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, stronie internatu, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym dowychowawców,  oraz udostępniona w formie papierowej w pokoju wychowawców.

4.        Rodzice wychowanków oraz wychowankowie podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą bezpieczeństwaw okresie pandemii Covid-19na terenieInternatu przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku podczas zakwaterowania do internatu.

5.        Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

6.        O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

piątek, 05 maj 2017 15:06

Witamy

Napisał

 Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter. Wychowywać to znaczy również przekazywać wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią.

 Witamy serdecznie na witrynie internetowej naszego Internatu.

Chcesz kontynuować naukę w Sanoku?

Już teraz pomyśl, gdzie zamieszkasz?

 Zapraszamy do Internatu w „MECHANIKU”, w Sanoku przy ulicy Stróżowskiej 15. 

piątek, 05 maj 2017 14:20

Kontakt

Napisał

Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku - Internat
38 - 500 Sanok
ul. Stróżowska 15
tel. - 13 46 539 52
fax (sekretariat szkoły) - 13 46 539 61
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

piątek, 05 maj 2017 14:20

Regulamin rekrutacji

Napisał

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SANOKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami/.

●    Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

       Statut Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku

       Regulamin Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku

    11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.

 Zasady rekrutacji:

 1. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Sanoku.
 2. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku zamieszkujący w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
 3. W przypadku, kiedy Internat dysponuje wolnymi miejscami, w dalszej kolejności przyjmowani są uczniowie ze szkół, które nie posiadają internatów, mieszkający w poprzednim roku szkolnym. 
 4. W następnej kolejności kandydaci do klas pierwszych z innych szkół średnich prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sanoku, które nie posiadają własnych internatów. O przyjęciu decyduje liczba - uzyskanych punktów, wg Tabeli 1 (patrz poniżej)
 5. Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają mieszkańcy internatu (uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku), którzy w określonym czasie dostarczyli deklarację kontynuacji zamieszkania w internacie i uzyskali ocenę z zachowania w internacie co najmniej poprawną.
 6. Uczniowie innych szkół wyrażający chęć kontynuowania zamieszkania w placówce podlegają rekrutacji w każdym roku szkolnym na zasadach ogólnych.
 7. Uczniom innych szkół ponadpodstawowych miejsce w internacie przyznawane jest tylko na jeden rok szkolny.
 8. Wychowankowie mieszkający w ubiegłym roku szkolnym, nie będący uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie w określonym terminie. Niezłożenie wniosku w terminie będzie skutkować nieprzyjęciem do internatu. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodziców kandydata. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w Internacie lub sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.
 9. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. O przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku na podstawie złożonego wniosku.
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń – data złożenia wniosku.
 11. W szczególnych przypadkach do internatu mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali w Sanoku.
 12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych i społecznych do zamieszkania w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zgodnie z orzeczeniem)
 13. Uczeń przyjęty do internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać tę informację do Internatu lub  sekretariatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.
 14. Druki dokumentów dostępne są na stronie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Komisja rekrutacyjna 

 1. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez Dyrektora Szkoły, Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest wicedyrektor szkoły.

Informacje dodatkowe

 1. Wychowankowie, którzy w trakcie poprzedniego roku szkolnego dobrowolnie zrezygnowali z zamieszkania podlegają pełnej procedurze rekrutacyjnej i mogą w kolejnym roku szkolnym nie uzyskać miejsca w internacie.
 2. Wychowankowie, którzy karnie zostali usunięci z internatu podlegają ponownej pełnej rekrutacji na zasadach ogólnych i są zobowiązani złożyć wnioski o przyjęcie.
 3. Uczniowie, którzy otrzymali miejsce w internacie w wyniku wprowadzenia Komisji Rekrutacyjnej w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach rekrutacyjnych tracą je.

Procedura odwoławcza:

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej po 25 sierpnia 2021 roku.

INFORMACJE DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie ZS nr 2 w Sanoku. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZS nr 2 w Sanoku. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są ubiegłoroczni wychowankowie ze szkół, które nie posiadają internatów. Następnie kandydaci do klas pierwszych z innych szkół średnich prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sanoku nie posiadających swojego internatu. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli 1. 

W kolejnych latach wychowanek internatu będący uczniem ZS nr 2 w Sanoku składa jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie (druk - Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie). Wychowankowie będący uczniami innych szkół składają ponownie wniosek o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek o przyjęcie do internatu).

Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku

Tabela I

1.

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci.

10 p.

2.

Kandydat jest niepełnosprawny.

10 p.

3.

Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest niepełnosprawne.

10 p.

4.

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność.

10 p.

5.

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca.

10 p.

6.

Kandydat objęty pieczą zastępczą.

10 p. 

II.    Kryteria dodatkowe

1.

Kandydat jest uczniem klasy I.

  4 p.

2.

Kandydatowi będącemu wychowankiem internatu w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie, przyznaje się dodatkowe punkty według następującej skali:

 

 

- zachowanie wzorowe

15 p.

 

- zachowanie bardzo dobre

10 p.

 

- zachowanie dobre

  7 p.

 

- zachowanie poprawne

  5 p.

 

- zachowanie nieodpowiednie lub naganne

  0 p.

3.

Rodzeństwo kandydata korzysta z placówki, o której mowa

  2 p.

4.

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły, tj. odległość szkoły od miejsca zamieszkania lub/i brak środków komunikacji publicznej:

 

- poniżej 50 km;

  3 p.

- powyżej 50 km;

  5 p.

- brak bezpośredniego połączenia.

  4 p.

5.

Kandydat, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem z bieżącego roku szkolnego.

  5 p.

6.

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach, lub w zakresie aktywności społecznej

  4 p.

Terminy składania dokumentów i przeprowadzenia rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku na rok szkolny 2021/2022  

1.

Składanie wniosków i deklaracji przez młodzież mieszkającą w internacie w latach ubiegłych

10-31 maja 2021 r.

2.

Składanie wniosków przez kandydatów do klas pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych ZS nr 2

01 czerwca – 21 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

3.

Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez nowych kandydatów

(niepotwierdzenie woli zamieszkania nowego kandydata  w internacie, w podanym terminie skutkuje tym, iż kandydat ten nie będzie brany pod uwagę przy rekrutacji)

22 – 27 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

02 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

Wnioski i deklaracje złożone przed lub po dacie składania tych dokumentów będą odrzucane.

Listy kandydatów dostępne będą w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem.

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podaną stronę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wniosek złożony drogą elektroniczną uznaje się za złożony po otrzymaniu informacji zwrotnej z adresu  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o treści: „Wniosek został przyjęty”.

 Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, kontynuujący naukę w szkole składają uzupełnioną deklarację, którą przynoszą do Internatu, bądź przesyłają drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

piątek, 05 maj 2017 14:16

Formy pracy

Napisał

Internat zapewnia swoim mieszkańcom rozwój i różnorodne formy aktywności. Prowadzone są m.in.:

- zajęcia sportowe w szkolnej sali gimnastycznej, na siłowni oraz orliku,

- rozgrywki sportowe między internatami,

- zajęcia warsztatowe (plenerowe, profilaktyczne),

- zajęcia dyskusyjne,

- dyskoteki, konkursy, ogniska,

- imprezy okolicznościowe tj.: andrzejki, mikołajki, Wigilia, walentynki, pożegnanie maturzystów.

piątek, 05 maj 2017 14:16

Baza lokalowa

Napisał

Internat mieści się w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku przy ulicy Stróżowskiej 15.

Jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku oraz innych sanockich szkół średnich.

Może w nim zamieszkać 105 osób, w pokojach 2, 3 i 4 osobowych.

Do dyspozycji mieszkańców są:

- łazienki z natryskami, 

- świetlica z telewizją cyfrową, komputerami i dostępem do internetu,

- pokoje cichej nauki,

- aneksy kuchenne, 

- podręczna biblioteczka.

Mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz całodobową opiekę pedagogiczną.

 

Koszty pobytu w Internacie obejmują:

- koszty wyżywienia (ustalane są na podstawie ilości dni pobytu w Internacie x stawka dzienna). Stawka dzienna wyżywienia wynosi 12 zł. Posiłki wydawane są od śniadania w poniedziałek do obiadu w piątek,

- koszty zakwaterowania - 30 zł miesięcznie,

- opłatę na Fundusz Rady Rodziców, w wysokości 20 zł miesięcznie.

 

Internat jest czynny od niedzieli od godziny 18.00 do piątku do godziny 17.00.

 

 

piątek, 05 maj 2017 14:14

O nas

Napisał

Internat powstał w celu ułatwienia kontynuowania nauki młodzieży z terenów dzisiejszych powiatów: sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Początkowo był placówką męską, przeznaczoną dla uczniów jednej szkoły - Technikum Mechanicznego w Sanoku. Obecnie, jako placówka koedukacyjna, Internat obejmuje opieką młodzież z innych sanockich szkół średnich.

Głównym celem działania Internatu jest wspomaganie dydaktycznej i wychowawczej roli Szkoły, uzupełnianie i wzmacnianie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.

Działania wychowawcze prowadzone przez pracowników Internatu zakładają przede wszystkim:

- zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- troskę o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży,

- motywację do systematycznej nauki.